راديو فرهنگ در برنامه "سمت و سو" با هدف بررسي مباحث علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور، مخاطب را براي رسيدن به تحليلي صحيح و آگاهي كافي درباره موضوع ياري مي‌كند.

با مريم مقدسي، تهيه كننده برنامه "سمت و سو" راديو فرهنگ گفت و گو شده كه در ادامه مي آيد.

مهمترين موضوعاتي كه در برنامه" سمت و سو " پرداخته مي شود، كدام هستند؟

اين برنامه داراي موضوعات متنوعي است، در روزهاي يكشنبه به بررسي الگوهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و روزهاي پنجشنبه به بررسي چالش ها، مضرات و فوايد فضاي مجازي مي پردازد كه با اقبال خوبي از سوي هموطنان روبرو شده است. "سمت و سو" هر روز ساعت 20 براي مخاطبان رده سني 18 سال به بالا پخش مي شود.

هدف اصلي برنامه" سمت و سو "چيست؟

برنامه "سمت و سو" سعي مي كند با حضور كارشناسان نخبه از طيف هاي مختلف علمي و همچنين مسئولان ارشد، با پرداختن به پديده ها و رويدادهاي روز علمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و گاهي بر اساس مناسبت هاي روز سياسي، با هدف تبيين موضوعات، مخاطب را براي رسيدن به تحليلي صحيح و آگاهي كافي درباره موضوع ياري كند. به عنوان مثال زماني كه خبر ثبت شهر يزد در فهرست ميراث جهاني يونسكو، مهم ترين خبر فرهنگي روز است، برنامه "سمت و سو" با دعوت از معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، موضوع ثبت ميراث فرهنگي، معنوي و اهميت و ضرورت آن را براي مخاطب بازگو مي كند.

همچنين در هفته دولت كه رسانه موظف است اهميت اين هفته را براي مخاطب يادآوري كند، "سمت و سو" ضمن بيان ياد و خاطره شهيدان ارجمند رجايي و باهنر با دعوت از وزرا و معاونين آنها به بررسي عملكرد، طرح ها و دستاوردهاي وزارتخانه ها مي پردازد.

معمولا چه افرادي را به عنوان ميهمان و يا كارشناس به برنامه دعوت مي كنيد؟

در برنامه "سمت و سو" سعي مي كنيم از افراد برجسته ،مسئولين و متخصصين به عنوان ميهمان يا كارشناس دعوت كنيم. در حقيقت برنامه ما مفتخر است كه با حضور اين افراد، سطح دانش و آگاهي مخاطبان خود را به طرق مختلف افزايش مي دهد.

اين برنامه تاكنون به بررسي اهميت جايگاه زنان در ترويج علم با حضور دكتر حجازي معاون امور زنان و خانواده وزارت علوم، بررسي موضوع فلسفه علم با حضور دكتر گلشني عضو هيات علمي پژوهشكده علوم انساني، بررسي طرح هاي ترويج زبان فارسي در جهان با حضور دكتر قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه، بررسي نقش شركت هاي دانش بنيان در تحقق اقتصاد مقاومتي با حضور دكتر كازروني مدير مديريت دانش وزارت علوم، بررسي علم فضا و وضعيت اين علم در ايران در روز جهاني فضا با حضور رئييس سازمان هوا و فضا و معاونين و ... پرداخته است.