خانواده دكتر ابراهيمي مقدم دكتراي روانشناسي باليني و روانشناس و مشاور خانواده مهمان برنامه امشب «هميشه خونه»خواهند بود.

خانواده دكتر ابراهيمي مقدم دكتراي روانشناسي باليني و روانشناس و مشاور خانواده مهمان برنامه امشب «هميشه خونه»خواهند بود.

اين برنامه «هميشه خونه» امروز با موضوع سبك زندگي ايمن و كنترل خشم در خانواده با اجراي شهرام شكيبا و ستاره سادات قطبي روي آنتن مي رود.

در ادامه پويا حبيبي پور در بخش خبري «هميشه خونه» حضور دارد.

همچنين دوقلوهاي صادقي، كارشناسان فضاي مجازي به مخاطبان مشاوره مي دهند.

«هميشه خونه»به تهيه كنندگي مجيد صحاف هرشب ساعت 22 زنده از شبكه آموزش سيما پخش ‏مي شود