برنامه «حال خوب» ساعت 21:00 در ادامه بحث روانشناسي موفقيت با موضوع «كارِ گروهي» از شبكه سلامت پخش مي شود.

اين برنامه با اجرا و تهيه كنندگي ميلاد اسلام زاده كه هر شب به استثناي جمعه از شبكه سلامت سيما پخش مي شود گپ و گفت امشب خود را با حضور و كارشناسي دكتر فروغ جعفري به موضوع روانشناسي موفقيت - كارِ گروهي اختصاص داده است.

اين مبحث كه از چند جلسه پيش با حضور دكتر جعفري در برنامه «حال خوب» به آن پرداخته شده است از امشب ادامه اين گفت و گو ها از سر گرفته مي شود.