برنامه «نيم نگاه» شبكه راديويي سلامت، سه شنبه 24 بهمن ماه موضوع نقض حقوق زنان با نظرگرفتن برابري جنسيتي را بررسي مي كند.

برنامه «نيم نگاه» به بررسي موضوعات روز سلامت در ابعاد مختلف روان، جسم و اجتماعي مي پردازد.
در برنامه «نيم نگاه» روز سه شنبه كه كاري از گروه خانواده شبكه راديويي سلامت است، با حضور آيت الهي و حجت الاسلام زببايي نژاد از كارشناسان سند 2030 ، به بررسي نقض حقوق زنان در سند 2030 پرداخته مي شود.
برنامه «نيم نگاه» روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 40 دقيقه تقديم شنوندگان مي شود.