شبكه راديويي سلامت همزمان با هفته كتاب و كتابخواني در برنامه هاي خود به بررسي اهميت فرهنگ كتايخواني مي پردازد.

برنامه «قاصدك» در قالب قصه و قطعه نمايشي از 20 تا 26 آبان ساعت 21:5 به روي آنتن مي‌رود و قصه‌هايي برگرفته از كتاب‌هاي كودكان را مرور مي‌كند.

برنامه «افق روشن» كاري از گروه سلامت اجتماعي دوشنبه 22 آبان در قالب گفتار، گزارش و كارشناسي ساعت 9:5 به نظارت بر محتواي كتاب‌هاي چاپ شده با در نظر گرفتن سليقه مخاطب مي‌پردازد.
«كودكانه» عنوان برنامه اي از گروه بهداشت روان از 20 تا 26 آبان ساعت 6:35 با حضور كارشناسان به اين سوال كه چرا كتاب مي خوانيم؟ پاسخ مي دهد.
برنامه «فرزند من» 24 آبان از ساعت 16:5 به موضوع تشويق فرزندان به كتاب خواندن، برنامه «يك روز يك كتاب»»، 26 آبان از ساعت 13:45 به معرفي كتاب و برنامه «صبح و زندگي» 24 آبان از ساعت 7:5 به موضوع ما كتاب مي خوانيم، خواهند پرداخت.
همچنين برنامه شبانگاهي «پشت پلك صبح» روزهاي 21، 24، 25 و 26 آبان، از 30 دقيقه بامداد با حضور كارشناسان به بررسي اهميت كتاب و كتابخواني مي پردازد و برنامه «خونه زندگي» نيز از 20 تا 26 آيان به معرفي كتاب خواهد پرداخت.
گفتني است «كوچه سلامت پلاك 102» 26 آبان با حضور كارشناسان از ساعت 10:20 و برنامه «به رنگ زندگي» روزهاي 20 تا 24 آيان از ساعت 17 موضوع كتاب و كتابخواني را بررسي مي كند.