راديو اقتصاد در برنامه "روز از نو"، "رويش" ، "روستاي ما" و ... سه شنبه 22 اسفند ماه، به موضوع چگونگي كاهش تصادفات نوروزي، حذف تدريجي يارانه 3 دهك بالاي درآمد و ... مي پردازد.

در برنامه "روز از نو" با حضور كارشناسان گردشگري به موضوع چگونگي كاهش تصادفات نوروزي پرداخته خواهد شد.

اهميت زمانبندي سفر، استفاده مناسب از وسايل نقليه عمومي براي سفر و ... از جمله مواردي هستند كه در برنامه مطرح مي شوند.

برنامه "روز از نو" با هدف تنوع اطلاع رساني و نشاط همگاني، كاري از گروه كشاورزي، به تهيه كنندگي مهدي شيار شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 روي آنتن مي رود.

در برنامه "روستاي ما" ولي الدين مصلحتي شربياني مجري برق روستايي كشور به همراه محمد ذاكري مدير عامل شركت توزيع برق هرمزگان در مورد وضعيت برق در روستاهاي استان هرمزگان گفتگو مي كنند.

خشكسالي و برق روستايي، اقدامات برق در روستاها، معرفي روستاي نمونه برق رساني «مازق مغيران» و ... از ديگر مواردي هستند كه در برنامه مطرح و بررسي خواهند شد.

برنامه "روستاي ما" كاري از گروه كشاورزي به تهيه كنندگي ليلا اميد يگانه روزهاي شنبه تا پنج شنبه ساعت 18:30 پخش مي شود.

در برنامه "نود و هشتي ها" با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موضوع حذف تدريجي يارانه 3 دهك بالاي درآمد پرداخته مي شود.

بررسي حذف يارانه ها در بودجه سال آينده، روش هاي افراد پر درآمد و ... از ديگر مواردي هستند كه در برنامه مطرح خواهند شد.

برنامه "نود و هشتي ها" كاري از گروه اقتصاد و جامعه، به تهيه كنندگي مهدي شيار شنبه تا پنج شنبه ساعت 17 شنوندگان را همراهي مي كند.

در برنامه "خانه تا كارخانه" دكتر سيد مجتبي موسوي نقابي مشاور سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي حوزه توسعه خوشه ها در مورد مزيت ها ايجاد خوشه هاي صنعتي در مناطق آزاد صحبت مي كند.

مزاياي مناطق آزاد، وضعيت خوشه هاي صنعتي، كسب و كارهاي جديد در مناطق، شناخت ظرفيت هاي مناطق آزاد، صنايع هايتك در مناطق آزاد و ... از جمله محورهاي اين برنامه خواهند بود. در بخش گزارشي برنامه احمد كتاب فروش، عضو هيات مديره انجمن سرمايه گذاران كيش در خصوص نوع فعاليتشان مطالبي را عنوان خواهد كرد.

برنامه "خانه تا كارخانه" كاري از گروه صنعت و بازرگاني به تهيه كنندگي ليلا اميد يگانه، فردا ساعت 15 شنيده مي شود.

در برنامه "ارمغان طبيعت" دكتر علي حاجي بابايي محقق و عضو كار گروه وزارت جهاد كشاورزي به همراه حسين حسيني پرورش دهنده از بوشهر به موضوع مشكلات پرورش شتر مرغ پرداخته مي شود.

ورود نژادهاي جديد از سوي دامپزشكي، وجود متخصصين كاذب، فعاليت دلالان، عدم حمايت بخش دولتي، مشكلات بازاريابي و ... از ديگر مواردي هستند كه در برنامه مطرح خواهند شد.

برنامه "ارمغان طبيعت" كاري از گروه كشاورزي، به تهيه كنندگي الهام مصطفوي روزهاي فرد ساعت 13:30 پخش مي شود.

در برنامه "كالاي ايراني" داوود فراهاني توليد كننده كريستال در خصوص توليد و فروش كريستال در كشور صحبت مي كند.

مزيت هاي توليد كريستال در كشور، كيفيت و رقابت پذيري توليدات داخلي و ... از ديگر مواردي هستند كه در برنامه مطرح مي شوند.

برنامه "كالاي ايراني" كاري از گروه صنعت و بازرگاني به تهيه كنندگي مهدي شيار شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 روي آنتن مي رود.

در برنامه "رويش" مفهوم و تعريف شبكه كسب و كار (business networking)، اهميت و كاركرد ارتباط مستقيم كسب و كارها با هم در فضاي واقعي، راه هاي ايجاد شبكه كسب و كار و ... بررسي مي شود.

برنامه "رويش" كاري از گروه كسب و كار به تهيه كنندگي مهرگان سوادكوهي روزهاي شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 پخش مي شود.