برنامه "گنجينه " با معرفي كتاب "الگوي مديريت اثربخش مسجد " مخاطبان خود را به مطالعه اين كتاب فرا مي خواند.

برنامه "گنجينه" كه اختصاص به معرفي كتب ديني ، اخلاقي و مذهبي دارد، بيستم مهر به شرح و توضيحاتي درباره كتاب "الگوي مديريت اثربخش مسجد " خواهد پرداخت. اين كتاب از تاليفات علي اكبر بابايي و انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
در اين كتاب ابتدا الگوها و چارچوب‌هاي سنجش ميزان اثربخشي مديريت در فعاليت سامان‌هاي داوطلب در زمينه نهادهاي ديني به ويژه مساجد بررسي شده و پس از آن پيشنهاداتي در اين زمينه به متوليان امر مديريت چنين نهادهايي ارايه شده است.

در همين راستا نگارنده به شايستگي‌ها و بايسته‌هاي فعالان در مسجد اعم از امام جماعت، فعالان و كارگزاران مساجد، كيفيت برنامه‌ها و خدمات ديني و فرهنگي ارايه شده در آنها، نحوه هدايت و تعالي مساجد، تنوع برنامه‌ها، روابط سازماني حاكم بر مساجد و مردمي بودن مديريت آن و نكات قابل رعايت براي هيأت امناي مساجد اشاره كرده است.

"گنجينه" كاري ازگروه معارف،‌فرهنگ و جامعه به تهيه و سردبيري اميرعباس خاقاني و گويندگي حسن حيدرزاده ، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 12:30 از راديو معارف پخش مي شود.