قوانين چك و سپرده گذاري امروز در برنامه «مشاور» شبكه آموزش سيما بررسي مي شود.

برنامه «مشاور» شنبه 21 مرداد، ميزبان حسنعلي سجادي كارشناس ارشد حقوق بانكي و مدرس دانشگاه خواهد بود.

در اين برنامه قوانين وصول چك، سپرده گذاري و چك برگشتي بررسي مي شود.

برنامه «مشاور» به تهيه كنندگي ناهيد يزدي شنبه تا سه شنبه ساعت 15 از شبكه آموزش سيما پخش مي شود.