عنوان اصلی: La Couleur en Photographie نویسنده: هارالد مانته مترجم: پیروز سیار موضوع: عکاسی رنگی- عکاسی هنری

کتاب " رنگ در عکاسی" مجموعه ای با ارزش از شناخت ‏های پایه ای هنر عکاسی است که نیازهای اساسی دوستداران این رشته را فراهم کرده است. این کتاب مکمل کتاب دیگر این نویسنده با عنوان "ترکیب بندی در عکاسی" است و مولف در کتاب حاضر از نظریه یوهانس ایتن نقاش و نظریه پرداز هنر و کتاب وی "هنر رنگ"الهام گرفته است. آشنایی با جنبه های مختلف نظریه رنگ ها، تاثیرات روانی رنگ ها، کیفیت و گونه های مختلف توافق و تضاد رنگ ها از ویژگی های مهم کتاب حاضر است و مولف سعی نموده است مهم ترین رکن هنر عکاسی رنگی، یعنی قانون های مربوط به اصول ترکیب رنگ ها را برای خواننده تشریح نماید و به واسطه عکس های متنوعی که فراهم آورده است، سهولت بیشتری را برای درک بهتر کار ایجاد نماید. این کتاب در پنج فصل به نگارش در آمده است. فصل اول کتاب به معرفی مشخصه رنگ های مختلف از جمله زرد، قرمز، آبی، نارنجی و غیره می پردازد و این رنگ ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. فصل دوم کتاب با عنوان تضاد های رنگ ها موضوعاتی چون تضاد رنگ های مکمل، تضاد کمیت و کیفیت، تضاد همزمان وغیره مورد تحلیل قرار می دهد. فصل سوم کتاب حاضر توافق های رنگ ها را موضوع خود قرار داده و خواننده در فصل چهارم با منبع های نور که شامل نور طبیعی و نور مصنوعی است آشنا می شود. فصل آخر این کتاب ساخت تصویر و ترکیب رنگ ها را بررسی کرده و در آن نقطه قوی سطح، خط دیدگانی، قطر و اثرهای محوی در پیش زمینه مورد مطالعه قرار می گیرد.