عنوان اصلی: God and the New Physics نویسنده: پل دیویس مترجم: علی اندیشه موضوع: فیزیک- جنبه های مذهبی- مسیحیت

نویسنده در کتاب " خدا و فیزیک مدرن" مسائل فلسفی متعددی را به بحث می کشد. او می کوشد دیدگاه های محصول فیزیک جدید(بعد از نظریه نسبیت و نظریه کوانتم) را برای درک ماهیت باورهای دیرینی که تاکنون صرفاً دینی و فردی تلقی می شده، تشریح کند. ویژگی آثار دیویس، از جمله کتاب حاضر، ناشی از تبحر او در ساده سازی مفاهیم پیچیده علمی است که آن ها را برای جمع بسیاری از علاقمندان غیر متخصص نیز جذاب کرده است.فصولی از کتاب مزبور هم که استاد علی اندیشه از ترجمه آلمانی اثر به فارسی برگردانده اند این ویژگی را به روانی با خود دارد. این کتاب کاملا بی طرفانه و در نهایت صراحت و صداقت نوشته شده است که از روحیه حقیقت جویی نویسنده خبر می دهد. روانی مطالب و سبکی سبک در نگارش نیز از امتیازات دیگر کتاب است. در ترجمه هم سعی شده است جملات و مفاهیم با همان روش به فارسی برگردانده شود و پیچیدگی طبیعی مطالب، که خواه ناخواه در خود موضوع سنگین کتاب نهفته است، افزایش نیابد و نقض غرض نشود. در کتاب " خدا و فیزیک مدرن" درباره دین صحبت نمی شود، بلکه درباره مسائلی که دین در گذشته با آن ها درگیر بوده است، گفت و گو به میان می آید. با این وجود این کتاب، کتاب ساده علوم طبیعی نیست، بلکه درباره علوم طبیعی و تمام مسائل پیوسته بدان است. مخاطب این کتاب در درجه اول خواننده ای است که هیچ گونه اطلاعاتی در زمینه علوم طبیعی ندارد، خواه مذهبی باشد یا نباشد. محور اصلی مطالب کتاب در چهار سوال مهم مربوط به حیات تشکیل می دهد که عبارتند از اینکه چرا قوانین طبیعی همان گونه که ما آن ها را فهمیده ایم هستند؟، چرا جهان از همان ماده اولیه شکل دهنده اش تشکیل شده است؟، این ماده اولیه چگونه به وجود آمده است؟، نظم و نظام موجود در جهان از کجاست و چگونه پیدا شده است؟ و در پایان کتاب نیز، اولین پاسخ های ملموسی که متکی بر درک فیزیک دانان از طبیعت است، به سوال های فوق داده شده است. لازم به ذکر است که نویسنده کتاب، پل دیویس فیزیکدان انگلیسی الاصل استاد دانشگاه دولتی آریزونای آمریکا و مدیر " مرکز مفاهیم بنیادی در علم" است. زمینه فعالیت های تحقیقاتی او کیهان شناسی و زیست شناسی است و کشفیاتی در فیزیک جدید دارد که جوایز علمی تمپلتون، کلوین مدال و فارادی پرایز را برای او به ارمغان آورده است. از وی تاکنون ۳ کتاب و چندین مقاله در موضوعات فنی و ۲۳ کتاب در حوزه عمومی منتشر شده است. کتاب حاضر در ۶ بخش؛ علوم طبیعی و دین در دنیایی بی ثبات، پیدایش جهان، آیا خدا کائنات را به وجود آورده است؟، چرا جهان به وجود آمده است؟، زندگی چیست؟ جزءنگری و کل نگری و روح و روان؛ تدوین شده است.