موضوع: فیلم نامه نویسی نویسنده : سید فیلد مترجم : مسعود مدنی ناشر: تابان خرد چاپ: ۱۳۹۴

يك فيلم خوب به سه چيز نيازمند است: فيلمنامه خوب، فيلمنامه خوب و باز هم فيلمنامه خوب»؛نا گفته پيداست كه يك فيلم بايد از عوامل و امكانات زيادي بهره مند باشد تا در عين داشتن «فيلمنامه خوب»، به فيلم خوب تبديل شود؛ اما همه امكانات عالم هم نمي توانند از يك فيلمنامه ضعيف و چندپاره، فيلمي درخشان بسازند.سيد فيلد، استاد بين المللي فيملنامه نويسي و خالق كتابهاي پر فروشي چون فيلمنامه، راهنماي فيلمنامه نويسي و راهگشاي فيلنامه نويسي است.بيشتر كتابهاي او را به چندين زبان زنده دنيا تر جمه شده است و اكنون در بسياري از دانشكده ها و دانشگا ه هاي آمريكا تدريس مي شود.

امتيازات اين كتاب، استفاده از علوم ديگر، از جمله روان شناسي در توضيح مسائل فيلمنامه نويسي است؛ با توصيه هاي جامع و نكات جالب درباره نويسندگي كه به كار گيري آنها براي همه نويسند گان مفيد است.

فيلمنامه نويسي ، حرفه اي است كه گاهي تا سطح هنرارتقاء مي يابد و مثل فيلم شكل منحصربه فرد و خاصي است كه مدام تغيير وتحول يافته ، نيازها و مسائل عصرما را منعكس مي كند . در نتيجه ، هرنسلي ديد و حساسيتي نو نسبت به فيلمنامه پيدا مي كند .

طي دهه هشتاد كه فيلمنامه نويسان از برنامه هاي آموزشي تلويزيون ، مدارس سينمايي و كامپيوترمنع شده بودند ، شروع به تفحص و ارتقاي زبان فيلمنامه نويسي كرده و حيطه هاي جديد اسطوره و روح جمعي را در نور ديدند . از اين روامروزه فيلمها ظاهراً واقعي تر شده اند .

صحنه ها و موقعيتهايي كه روزگاري فيلمبرداري آنها غيرممكن به نظرمي رسيد اكنون انجام مي شوند.