1394-12-04

گرافیک اطلاع رسان 2

نویسنده: آلبرتو کایرو مترجم: احمد اشرفی موضوع: گرافیک کامپیوتری- جدول ها و نمودارها- طراحی،مصورسازی اطلاعات سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

غرب چگونه غرب شد

نویسنده: جیمز موریس بلاوت مترجم: مرتضی مداحی موضوع: تاریخ- فلسفه- اروپا مداری سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

درباره عصر روشنگری و جهان بینی آن

نویسنده: شهریار زرشناس موضوع: بازخوانی فرهنگ و اندیشه مدرن- اندیشه ها و جریان های فکری سال چاپ: ۱۳۹۳

1394-12-04

اسطوره بیان نمادین

نویسنده: ابوالقاسم اسماعیل پور موضوع: اساطیر- اساطیر ایرانی- اساطیر هندی سال چاپ: ۱۳۹۳

1394-12-04

چوپان معاصر

نویسنده: رضا احسان پور موضوع: شوخی ها و بذله گویی های فارسی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

ژئوپولیتیک اطلاعات(شیوه های سلطه جویی فرهنگی استعمار در جهان از طریق رسانه های همگانی)

نویسنده: آنتونی اسمیت مترجم: فریدون شیروانی موضوع: ارتباط بین المللی- سیاست جهانی- روابط فرهنگی- استعمار فرهنگی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

فرهنگ آثار

نویسنده: رضا سیدحسینی موضوع: کتاب های چاپی- دایره المعارف ها- کتاب های برگزیده- کتاب های نقد شده سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

عصر تبلیغات

نویسنده: آنتونی پراتکانیس و الیوت آرنسون مترجم: دکتر کاووس سید امامی موضوع: تبلیغات- اقناع(روانشناسی)- افکار عمومی- آگهی های تبلیغاتی- تبلیغات و تلویزیون سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

رسانه های اروپایی

نویسنده: استیلیانوس پاپاتاناسوپولوس مترجم: هومن عابدی موضوع: رسانه های گروهی- اروپا- سیاست دولت سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

برابری و آزادی ارتباطی

نویسنده: حبیب الله معظمی موضوع: معرفی اندیشه جدید حقوق ارتباطی سال چاپ: ۱۳۹۴

1394-12-04

ارتباط شناسی

نویسنده: دکتر مهدی محسنیان راد موضوع: علوم اجتماعی- ارتباطات سال چاپ: ۱۳۹۱ نوبت چاپ: ۱۲